Výlety | Naučná stezka Děvín

Výlety | Naučná stezka Děvín

Pro Pálavu nepochybně tradiční a vyhledávaná naučná stezka Děvín prochází Národní přírodní rezervací Děvín, významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů. Trasa naučné stezky je vedena po značených turistických trasách (červená a zelená) s nástupy z Dolních Věstonic, Pavlova a po dvou cestách od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí. Na patnácti informačních panelech stezka návštěvníky seznamuje se skladbou zdejší vegetace, se suťovými poli, s vodohospodářskou a zemědělskou problematikou, geologickou stavbou Pálavy, historií a osídlením hradu Děvičky a s lesním hospodářstvím a myslivostí. Celková délka stezky je 10,8 km.

Obsah informačních panelů naučné stezky:

1. NPR Děvín v ochraně přírody a krajiny
2. Teplomilné doubravy v NPR Děvín
3. Skalní stepi v NPR Děvín
4. Historie hradu Děvičky a osídlení krajiny
5. Dubohabrový les v NPR Děvín
6. Historie a současnost lesního hospodářství v NPR Děvín
7. Lipová javořina a suťový les v NPR Děvín
8. Geologická stavba a geomorfologie Pavlovských vrchů
9. Horolezectví a ostatní sporty v NPR Děvín
10. Pastviny v NPR Děvín a jejich údržba
11. Invazní rostliny a dřeviny v NPR Děvín
12. Historie a současnost myslivosti v NPR Děvín
13. Technická zařízení v NPR Děvín
14. Drnová a luční step v NPR Děvín
15. Vodní hospodářství pod Pálavou